Niniejszy regulamin określa zasady zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

Data aktualizacji: 19.04.2022

ADRES ZWROTÓW I REKLAMACJI TOWARU :

JENESEQUA
ul. Mokotowska 43/504
00-551 Warszawa

DANE KONTAKTOWE:

E-mail: customercare@jenesequastore.com
Telefon: 797 614 965 ( od poniedziałku do piątku od 9 do 17)

Formularz zwrotu
https://jenesequastore.com/wp-content/uploads/formularz_reklamacji.pdf

§1 Definicje

1. Klient – osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
2. Sklep – sklep internetowy www.jenesequastore.com.

Sprzedający:

JENESEQUA
Klaudia Rosińska
Morasko 64, 61-680 Poznań
NIP: 9721221368

KONTO BANKOWE: 05 1090 1870 0000 0001 4202 8103

3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
5. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.
6. Produkt – dostępny do sprzedaży w Sklepie, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§2 Informacje ogólne

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w Sklepie możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
3. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Zdjęcia oferowanych Produktów są przykładowe i służą prezentacji. Wszystkie oferowane produkty są wykonane ręcznie i mogą nieznacznie różnić się z tym, co pokazane jest na zdjęciach.
4. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.
5. Klient Sklepu zobowiązany jest do respektowania treści zamieszczonych na stronach Sklepu jedynie do użytku własnego.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym, zgodnie z Regulaminem.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W celu złożenia zamówienia należy wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia oraz wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia wraz z adresem, na który ma nastąpić dostawa Produktu, następnie wybrać sposób dostarczenia Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
4. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
5. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.
6. Sklep ma prawo do odmowy realizacji złożonego przez klienta zamówienia w przypadku błędnych danych teleadresowych lub braku autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych.

§4 Dostawy oraz płatności

1. Przewidywany czas realizacji zamówienia dla przesyłek krajowych to 1-3 dni robocze. Przewidywany czas realizacji zamówienia dla przesyłek międzynarodowych to 3-7 dni robocze. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po pojawieniu się na koncie Sklepu uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów przesyłki.
2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres za pomocą firmy spedycyjnej DPD lub UPS. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
3. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
4. Ceny towarów podane na stronie są cenami towaru brutto. Klient ma możliwość zapłaty za towar w PLN i EUR, poprzez wybranie wersji językowej strony.
5. Klient ma możliwość zapłaty za zamówiony towar przelewem na konto 05 1090 1870 0000 0001 4202 8103 podane również podczas składania zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.

§5 Zwroty i Reklamacje

1. Umową Sprzedaży objęte są fabrycznie nowe produkty, które spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu.  Zdjęcia oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji. Wszystkie oferowane produkty są wykonane ręcznie i mogą nieznacznie różnić się z tym, co pokazane jest na zdjęciach.
2. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od otrzymania przesyłki przez kupującego , a w celu zachowania tego terminu należy nadać przesyłkę zwrotną z produktem oraz oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres:

JENESEQUA
ul. Mokotowska 43/504
00-551 Warszawa
Tel: 797 614 965

3. Sprzedający gwarantuje pełen zwrot kosztów zamówienia, pod warunkiem, że wszystkie elementy zamówienia zostaną zwrócone w niezmienionym stanie. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto, produkt powinien posiadać wszystkie metki i etykiety.
4. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
6.Reklamacji bądź zwrotu produktów można dokonać przesyłką kurierską, lub przesyłką kurierska Poczty Polskiej na koszt Klienta na adres: ul. Mokotowska 43/514, 00-551 Warszawa.
7. Sprzedawca nie pokrywa kosztu zwrotu produktu wysyłką za pobraniem nadaną przez Klienta. Przy wyborze wysyłki za pobraniem jako sposobu zwrotu Produktu Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszelkimi kosztami, jakie w związku z tym poniesie.
8. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi środki niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
12. Jeżeli wada produktu zostanie wykryta przed upływem 1 roku od jego otrzymania,
Klient może żądać:
a) obniżania ceny produktu;
b) naprawy produktu.
c) wymiany produktu na wolny od wad;
d) zwrotu pieniędzy za zakup produktu (odstąpienia od umowy);
13. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji Towaru w przypadkach zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu wyznaczonego w regulaminie lub dostarczenia do Sklepu Towaru, którego wada powstała w wyniku codziennego użytkowania produktu, jego eksploatacji, a nie jego fabrycznie zaistniałej wady.
14. Jeżeli produkt jest reklamowany po raz pierwszy, wówczas zamiast żądanego przez Klienta obniżenia ceny produktu albo zwrotu pieniędzy za zakup produktu (odstąpienia od umowy), Sprzedający może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić produkt na wolny od wad albo naprawić produkt.
15. Powyższe ograniczenie nie dotyczą sytuacji, gdy produkt reklamowany jest po raz kolejny. Jeżeli wymiana produkt na wolny od wad albo naprawienie produktu zgodnie z żądaniem Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedającego wymagałoby nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedający może zaproponować Klientowi obniżenie ceny produktu albo zwrot pieniędzy za zakup produktu (odstąpienie od umowy).

§6 Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Jenesequa Klaudia Rosińska (ul. Morasko 64, 61-680 Poznań).
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego mogą być przekazane do firm kurierskich – DPD oraz UPS
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
4. Klient ma prawo do wglądu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

§7 Postanowienia końcowe

1. Administratorem i wyłącznym właścicielem Sklepu jest Jenesequa Klaudia Rosińska z siedzibą w Poznaniu, ul. Morasko 64, 61-680  NIP 9721221368.
2. Do umowy zawieranej poprzez Sklep internetowy stosuje się prawo polskie.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.