REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 

§1 Definicje

1. Klient – osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
2. Sklep – sklep internetowy www.jenesequastore.com.
3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
5. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.
6. Produkt – dostępny do sprzedaży w Sklepie, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§2 Informacje ogólne

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w Sklepie możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
3. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Zdjęcia oferowanych Produktów są przykładowe i służą prezentacji. Wszystkie oferowane produkty są wykonane ręcznie i mogą nieznacznie różnić się z tym, co pokazane jest na zdjęciach.
4. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.
5. Klient Sklepu zobowiązany jest do respektowania treści zamieszczonych na stronach Sklepu jedynie do użytku własnego.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym, zgodnie z Regulaminem.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W celu złożenia zamówienia należy wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia oraz wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia wraz z adresem, na który ma nastąpić dostawa Produktu, następnie wybrać sposób dostarczenia Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
4. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
5. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.
6. Sklep ma prawo do odmowy realizacji złożonego przez klienta zamówienia w przypadku błędnych danych teleadresowych lub braku autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych.

§4 Dostawy oraz płatności

1. Przewidywany czas realizacji zamówienia dla przesyłek krajowych to 1-5 dni robocze. Przewidywany czas realizacji zamówienia dla przesyłek międzynarodowych to 3-7 dni robocze. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po pojawieniu się na koncie Sklepu uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów przesyłki.
2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres za pomocą firmy spedycyjnej Inpost. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
3. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
4. Ceny towarów podane na stronie są cenami towaru brutto. Klient ma możliwość zapłaty za towar w PLN i EUR, poprzez wybranie wersji językowej strony.
5. Klient ma możliwość zapłaty za zamówiony towar przelewem na konto 05 1090 1870 0000 0001 4202 8103 podane również podczas składania zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.

§5 Zwroty i Reklamacje

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Zdjęcia oferowanych Produktów są przykładowe i służą prezentacji. Wszystkie oferowane produkty są wykonane ręcznie i mogą nieznacznie różnić się z tym, co pokazane jest na zdjęciach
2. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin liczony jest od daty dostarczenia Produktu Klientowi. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres:

ul. Koszykowa 14/6
00-564 Warszawa
Tel: 797 614 965

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamowany towar wraz z formularzem reklamacji należy odesłać na adres:

ul. Koszykowa 14/6
00-564 Warszawa
Tel: 797 614 965

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

§6 Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Jenesequa Klaudia Rosińska (ul. Morasko 64, 61-680 Poznań).
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego mogą być przekazane do firm kurierskich – Inpost oraz DPD
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
4. Klient ma prawo do wglądu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

§7 Postanowienia końcowe

1. Administratorem i wyłącznym właścicielem Sklepu jest Jenesequa Klaudia Rosińska z siedzibą w Poznaniu, ul. Morasko 64, 61-680  NIP 9721221368.
2. Do umowy zawieranej poprzez Sklep internetowy stosuje się prawo polskie.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.